ေနာက္တြဲအဖတ္ဆံထုံး

0

သင္ယူေလ့လာေနသူေတြအတြက္ အဆင့္ဆင့္ေလးျပေပးထားလုိ႕ လြယ္ကူစြာလိုက္လုပ္ႀကည့္လို႔ ရပါတယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

အေပၚဆံပင္တစ္၀က္ကို အေဖာင္းေလး လုပ္ပါမယ္။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကိုဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ေနာက္ဘက္သို႔ သပ္ရပ္ေအာင္ ဘီးျဖင့္ျဖီးပါ။

အေပၚတစ္၀က္ကို ေဖာင္းေဖာင္းေလးလုပ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

အေဖာင္းေပၚမွ အုပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕မွ ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ထပ္ယူပါ။

ေနာက္ဘက္အေဖာင္းေဘးတြင္ ကပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေနာက္ဘက္တြင္ ယူ၍ကလစ္ထိုးပါ။

ခ်ထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

အတြင္းဘက္သို႔ ေခါက္၍ကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကို ထပ္ယူပါ။

အတြင္းဘက္သို႔ ေခါက္၍ကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္ထပ္ဆံပင္ အနည္းငယ္ကို ယူ၍ေခါက္ၿပီး ကလစ္ထိုးပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို အတြင္းဘက္တြင္ ေခြ၍ကလစ္ထိုးပါ။

က်န္အစကို ထပ္္ေခြပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။