ငါးရိုးအလိပ္ဆံထံုး

0

လုိက္လုပ္နိုင္ေအာင္ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီလုပ္ျပထားပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကိုေဘးခြဲပါမည္။

ငါးရိုးက်စ္ပါမည္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

သံုးစခြဲပါ။

အေရွ ့မွဆံပင္ အနည္းငယ္ယူပါ။

ေရာက်စ္ပါ။

အေနာက္မွ အနည္းငယ္ယူပါ။

ထပ္ေရာက်စ္ပါ။

ေအာက္ထိအဆင့္ဆင့္က်စ္ပါ။

ေအာက္ကိုက်စ္ဆံၿမွီး က်စ္ပါ။

သားေရကြင္းစည္းပါ။

ေအာက္မွစလိပ္ပါ။

ဆံထံုးပံုစံထံုးၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္အလွဆင္ပါ။