ငါးရိုးႏွစ္ဖက္က်စ္အေခြဆံထံုး

0

ရိုးရွင္းလြယ္ကူတဲ့အတြက္ K က အဆင့္ဆင့္လုပ္ျပ ထားပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္အေပၚတစ္၀က္ကို စည္းပါ။

ဆံပင္စည္းကာ က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္မည္။

သံုးစခြဲပါ။

ႏွစ္စကိုအေပၚသပ္သပ္သိမ္းၿပီး ေအာက္ကိုသပ္သပ္သိမ္းပါ။

သိမ္းထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ႏွစ္စကို ယွက္ပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္ကိုထပ္ယူၿပီး က်စ္ပါမယ္။

အေနာက္မွလည္း ထပ္ယူကာက်စ္ပါမယ္။

ေအာက္ဖ်ားထိ အဆင့္ဆင့္ယူ၍က်စ္ပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း က်စ္ပါ။

အေနာက္တြင္ ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါ။

ဆံပင္ကိုဖြပါ။

ဆံပင္ကို လိပ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္ဖက္မွ က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုဆံထံုးကိုပတ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္းပတ္ျပီးကလစ္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။