လိပ္ျပာပံုစံငါးရိုး

0

ျပဳလုပ္ရလြယ္ေစမယ့္ ဆံပင္ပံုစံေလးကို ညီမေလးတို႔အတြက္ K က လုပ္ျပထားပါတယ္။

ေရွ႕ဆံပင္ကိုခ်န္ကာစည္းေပးပါ။

ဆံပင္စည္းကာက်စ္ပါမည္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုသံုးစခြဲထားပါ။

ဆံပင္ကိုနွစ္စခ်န္ကာတစ္စကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကို သံုးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါ။

ေရွ႕မွဆံပင္ကိုဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးႏွင့္ေရွ႕ဆံပင္ကိုကိုင္ထားပါ။

အေနာက္ဆံပင္အနည္းငယ္ထပ္ယူပါ။

ေရာက်စ္ပါ။

အေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

ထပ္ေရာက်စ္ပါ။

ေနာက္အဆင့္ကိုလည္း ထိုသို ့ေအာက္ထိက်စ္သြားပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ေပးပါ။

သားေရကြင္းစည္းပါ။

တစ္ဖက္ကိုလည္းညာဘက္အတိုင္းက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းစည္းပါ။

က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွစ္စုကိုစုျပီးစည္းေပးပါ။

အလွဆင္ေပးပါ။