ဇကာကြက္ဆံပင္စည္းနည္း

0

ေက်ာင္းသူတုိ႔ႏွင့္ ဆံပင္အသစ္အဆန္းမ်ားကုိ ႏွစ္သက္ေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ပုံစံအဆန္းေလးျဖစ္တဲ့ ဇကာကြက္ပုံစံျဖင့္ ဖုံးအုပ္ထားတဲ့ပုံစံေလးကုိ ဖန္တီးျပဳလုပ္ေပး လုိက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းႏွင့္ ညာဘက္ျခမ္း ဆံပင္အနည္းငယ္စီခ်န္၍ က်န္ဆံပင္အားလုံးကုိ ေနာက္သုိ႔စုစည္းပါ။
ဇကာကြက္ဆံပင္စည္းနည္း

အလယ္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကုိ အရင္စည္းၿပီး ဘယ္ဘက္ျခမ္းကုိ သုံးေခ်ာင္း၊ ညာဘက္ျခမ္းကုိ သုံးေခ်ာင္းစည္းပါ။ (*၇ေခ်ာင္းစည္းရပါမည္။)
ဇကာကြက္ဆံပင္စည္းနည္း

ဘယ္ညာ သုံးပုိင္းစီကုိခ်န္၍ အလယ္ဆံပင္ကုိ ႏွစ္ပုိင္းခဲြပါ။
ဇကာကြက္ဆံပင္စည္းနည္း

ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း ညာဘက္ျခမ္း ဆံပင္ကုိ ႏွစ္ပုိင္းထပ္ခြဲပါ။
ဇကာကြက္ဆံပင္စည္းနည္း

ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္းႏွစ္ပုိင္းစီခြဲထားေသာ ဆံပင္မွ တစ္ပုိင္းစီကုိယူၿပီး သားေရကြင္း ျဖင့္ခ်ည္ပါ။
ဇကာကြက္ဆံပင္စည္းနည္း
ဇကာကြက္ဆံပင္စည္းနည္း

ညာဘက္ျခမ္းဆံပင္၏ ၂ခုေျမာက္စည္းထားေသာ ဆံပင္ကုိႏွစ္ပုိင္းထပ္ခဲြပါ။
ဇကာကြက္ဆံပင္စည္းနည္း

ညာဘက္ျခမ္းဆံပင္၏ ၁ခုေျမာက္တစ္၀က္က်န္ေသာ ဆံပင္ႏွင့္ ၂ခုေျမာက္ႏွစ္ပုိင္းခဲြ ထားေသာ ဆံပင္မွ တစ္၀က္ကုိ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္းခ်ည္ပါ။
ဇကာကြက္ဆံပင္စည္းနည္း

၃ခုေျမာက္ဆံပင္ကုိ ၂ခုေျမာက္ဆံပင္တစ္၀က္ႏွင့္ ေပါင္းခ်ည္ပါ။
ဇကာကြက္ဆံပင္စည္းနည္း
ဇကာကြက္ဆံပင္စည္းနည္း

ညာဘက္ျခမ္းသုံးပုိင္းႏွင့္ အလယ္တစ္၀က္ကုိ ခ်ည္လုိ႔ၿပီးဆုံးသြားပါၿပီ။
ဇကာကြက္ဆံပင္စည္းနည္း

ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းကုိ လည္းညာဘက္ျခမ္းျပဳလုပ္သည့္အတုိင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။
ဇကာကြက္ဆံပင္စည္းနည္း
ဇကာကြက္ဆံပင္စည္းနည္း

ဆံပင္အၿမီွးပုိင္းအားလုံးကုိ ေနာက္သုိ႔စုစည္းထားေသာ ဆံပင္ေပၚသုိ႔ တင္ၿပီး စုစည္း လုိက္ပါ။
ဇကာကြက္ဆံပင္စည္းနည္း
ဇကာကြက္ဆံပင္စည္းနည္း

စုစည္းထားေသာ ဆံပင္၏ေအာက္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကုိယူၿပီး သားေရကြင္းေပၚ သုိ႔ပတ္လုိက္ပါ။
ဇကာကြက္ဆံပင္စည္းနည္း
ဇကာကြက္ဆံပင္စည္းနည္း

ပတ္ထားေသာ ဆံပင္ကုိ ကလစ္ထုိးပါ။
ဇကာကြက္ဆံပင္စည္းနည္း

ဇကာကြက္ဆံပင္စည္းနည္း
ဇကာကြက္ဆံပင္စည္းနည္း