က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ဖက္ယွက္ဆံထုံး

0

က်စ္ဆံၿမီွးအလွေလးေႀကာင့္ လူငယ္ဆန္လို႔ လိုက္လုပ္ရလြယ္ေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေလး ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကို အလယ္တည့္တည့္ ခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွး ႏွစ္ဖက္ခြဲက်စ္ပါ။

ႏွစ္ဖက္ကို ခြဲစည္းထားပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ရန္ သုံးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကို အဆုံးထိက်စ္သြားပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အဆုံးထိက်စ္၍ သားေရကြင္းစည္းေပးပါ။

တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုအေပၚဘက္မွ ယူ၍ေနာက္တစ္ဖက္ ဆံပင္ေအာက္ဖက္ထဲ ထည့္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကို ေအာက္ဘက္မွ ယူပါ။

ပိုေနေသာဆံပင္ကို အေပၚဘက္ဆံပင္ေအာက္ထဲသို႔ ထည့္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။