ငါးရိုးက်စ္အလွဆံထံုး

0

Dolly ကဆံထံုးအဆင့္ဆင့္ထံုးဖြဲ႔ပံုကို ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပေပးထားမယ္ေနာ္။

အေပၚဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူ၍ မ တင္ပါ။

ဆံပင္ကိုက်စ္ပါ။

က်န္ေသာေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

ပူး၍က်စ္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္္ထဲကိုထည့္က်စ္ပါ။

တျခားတစ္ဖက္မွအနည္းငယ္ကိုယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္္ထဲကိုထည့္က်စ္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုပတ္ပတ္လည္က်စ္ေပးပါ။

က်န္ေသာအစကိုဆက္က်စ္သြားပါ။

အေပၚခ်န္ထားေသာဆံပင္အားလံုးကိုတစ္ေစာင္းစည္းပါ။

ဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

ပူး၍လိမ္ေပးပါ။

ေအာက္အထိဆက္လိမ္သြားပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုအေပၚကိုပတ္တင္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ေအာက္မွဆံပင္ကိုယူကာဆံထံုးကိုပတ္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။