အသည္းပံုအလွစည္းနည္း

0

အားလံုးအတြက္ ျပဳလုပ္ရလြယ္ေအာင္လို႔ dolly ကျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားတယ္ေနာ္

ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္တြင္စည္းပါ။

ဆံပင္စည္း၍ထံုးပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္အလယ္ေလာက္မွစိုက္လိုက္ပါ။

အေပၚဆံပင္ကိုႏွစ္လႊာခြဲလိုက္ပါ။

ေအာက္အလႊာကိုယူကာကြင္းတံထဲကိုထည့္လိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ထုတ္လိုက္ေသာဆံပင္အစကိုႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုေဘးဘက္တြင္စိုက္၍ကြင္းထဲသို႔ခြဲထားေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းကိုယူထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

အနည္းငယ္ဖြေပးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္ေပးပါ။

ဆံပင္ႏွစ္စကိုပူး၍စည္းပါ။

အလွဆင္ေပးပါ။