သံုးဆင့္ဆံပင္စည္းနည္း

0

လွပၿပီးက်က္သေရရွိေစမည့္ အတြင္းထည့္ဆံပင္ပံုစံေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

အတြင္းထည့္ကြင္းတံသံုးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲသို႕ထည့္ပါမယ္။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္သို႕ဆြဲခ်ပါမယ္။

ေအာက္ဆံပင္တစ္ဆင့္ထပ္စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ေရွ႕နည္းအတိုင္းကြင္းတံထဲထည့္ၿပီး ေအာက္သို႕ဆြဲခ်ပါမယ္။

ေအာက္တစ္ဆင့္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲထည့္ပါမယ္။

ေအာက္သို႔ဆြဲခ်ပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။