အေပၚက်စ္ဆံထံုး

0

အလြန္လြယ္ကူလို ့ျပန္လုပ္ရအဆင္ေျပမယ္ထင္ပါတယ္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ယူ၍သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

အေပၚက်စ္က်စ္မည္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္ကိုယူပါ။

ေရာက်စ္ပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္ကိုယူပါ။

ေရာက်စ္ပါ။

ေအာက္ဖ်ားထိ က်စ္ေပးပါ။

ေအာက္ဖ်ားကိုေခြပါ။

ဆံထံုးပံုလိပ္ျပီး ကလစ္ထိုးပါ။

က်စ္ဆံျမွီးကိုဖြာပါ။

အလွဆင္ပါ။