ႏွစ္ယွက္ႏွစ္ေၾကာင္းက်စ္အလွစည္းနည္း

0

ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူေစရန္လည္း ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေနာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားလို႔ ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုအေနာက္တြင္စည္းပါ။

ဆံပင္ကိုုအဆင့္ဆင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးေပးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္တြင္စိုက္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ကြင္းတံထဲသို႔ယူထားေသာဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္ေပးပါ။

အလယ္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔၍ပူးပါ။

ပူးလိုက္ေသာေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုျပန္ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔၍ပူးပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္က်စ္ေပးပါ။

ေအာက္အထိဆက္က်စ္ေပးသြားပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုဖြေပးပါ။