ဆံပင္ေခါက္ဆံထံုးပံုစံ

0

အတြင္းေခါက္ဆံထံုးပံုစံကို Alice က တစ္ဆင့္ျခင္းဆီတင္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

1.ဆံပင္ စစည္းပါမယ္။

ဆံပင္ကို အေရွ႕ကေန အေပၚတစ္လြႊာစည္းေပးပါ။

ဆံပင္ စစည္းပါမယ္။

ကြင္းတံေလးနဲ႔ အသံုးျပဳေပးပါ။

အတြင္းသို႔ လိမ္ေပးရပါမယ္။

က်န္တစ္လႊာကိုယူ၍ စည္းေပးပါ။

အတြင္းသို႔လိမ္ေပးပါ။

ေအာက္မွက်န္ေသာ ဆံပင္အကုန္လံုးကို စုေပးပါ။

ဆံပင္ကိုအကုန္မစည္းပဲ ေခါက္ထားေပးပါ။

အနည္းငယ္ဆြဲေပးရပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္ အစေလးနဲ႔ပတ္ေပးရပါမယ္

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာေလးထိုးေပးပါ။