အသဲပံုႏွစ္လႊာက်စ္နည္း

0

လြယ္ကူၿပီးရိုးရွင္းတဲ့အတြက္ အဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္နိုင္ေအာင္ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ လုပ္ျပေပးထားပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုစုစည္းပါ။

ဆံပင္စည္းကာက်စ္မည္။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုနွစ္စခြဲပါ။

ခြဲထားေသာဆံပင္တစ္စကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

ခ်ထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္၍ ခ်ထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္ထပ္ယူပါ။

ေအာက္ထိအဆင့္ဆင့္က်စ္ပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ညာဘက္ခ်ထားေသာ ဆံပင္မွသံုးစယူပါ။

ခ်ထားေသာ ဆံပင္မွ အနည္းငယ္ယူပါ။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္၍ ဆံပင္အနည္းငယ္ထပ္ယူကာက်စ္ပါ။

ေအာက္ထိအဆင့္ဆင့္က်စ္ပါ။

သားေရကြင္းစည္းပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အသဲပံုေခြ၍ကလစ္ထိုးပါ။

အဖ်ားကိုေခြ၍ က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတုိင္း အသဲပံုေခြၿပီး ကလစ္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။