ျပင္သစ္ဆံထံုး

0

အလြယ္တကူ ကိုယ္တိုင္ထံုးလို႕ရတဲ့ ဆံထံုးပံုစံေလးကို တစ္ဆင့္ခ်င္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ခ်န္ၿပီးအေနာက္ဆံပင္အားလံုးကို ယူပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေဘးသို႕ပို႕ပါ။

ေဘးသို႔ယူထားေသာဆံပင္ေၾကာတစ္ေလၽွာက္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေဘးမွက်န္ေနေသာဆံပင္အားလံုးကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထုိးပါမယ္။

ေဘးမွခ်န္ထားေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ဆံထံုးတြင္ကပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ၿပီးအဆံုးတြင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။