ပြဲေနပဲြထုိင္ပန္းတင္ဆံထုံး

0

ဆံထုံးထုံးျခင္းကုိ ႏွစ္သက္သူတုိ႔အတြက္ ပန္းတင္ဆံထုံးေလးကုိ အလွဴပြဲ၊ မဂၤလာပြဲမ်ားသြားရာတြင္အလြယ္တကူထုံးလုိ႔ရေအာင္ ဖန္တီးျပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။

ဘယ္ညာ ဆံပင္ကုိ အနည္းငယ္စီခ်န္ၿပီး က်န္ဆံပင္အားလုံးကုိ ေနာက္သုိ႔စုစည္းပါ။
ပြဲေနပဲြထုိင္ပန္းတင္ဆံထုံး

အၿမွီးပုိင္းကုိ မေရာက္တစ္ေရာက္နားကုိ သားေရကြင္းစည္းပါ။
ပြဲေနပဲြထုိင္ပန္းတင္ဆံထုံး

အၿမွီးပုိင္းစည္းထားေသာ ဆံပင္ကုိ အေပၚသုိ႔လိတ္ၿပီး ဦးေရျပားႏွင့္ ကပ္ၿပီး ကလစ္ထုိးပါ။ (*ကလစ္ကုိဟေနေသာ ေနရာမ်ားကုိ လုိက္ထုိးပါ။)
ပြဲေနပဲြထုိင္ပန္းတင္ဆံထုံး
ပြဲေနပဲြထုိင္ပန္းတင္ဆံထုံး

ပြဲေနပဲြထုိင္ပန္းတင္ဆံထုံး

ဘယ္ဘက္ျခမ္းဆံပင္ကုိသုံးပုိင္းခဲြပါ။
ပြဲေနပဲြထုိင္ပန္းတင္ဆံထုံး

သုံးပုိင္းခဲြထားေသာ ဆံပင္မွ ေနာက္ဆုံးပုိင္းကုိ ေနာက္သုိ႔ယူပါ။
ပြဲေနပဲြထုိင္ပန္းတင္ဆံထုံး

ေနာက္သို႔ယူလာေသာ ဆံပင္ကုိ ေအာက္ဘက္သုိ႔အ၀ုိင္းပုံစံေလးလိတ္သြားပါ။ (*ဆံပင္တစ္၀က္ေလာက္အထိပဲ ေခြပါ။)
ပြဲေနပဲြထုိင္ပန္းတင္ဆံထုံး

ေခြလာေသာ ဆံပင္ကုိ ဆံထုံးအေပၚတင္ၿပီး ကလစ္ထုိးပါ။
ပြဲေနပဲြထုိင္ပန္းတင္ဆံထုံး

ႏွစ္ပုိင္းက်န္ေသာ ဆံပင္မွ ေနာက္ဆုံးပုိင္းကုိ ေနာက္သုိ႔ယူပါ။
ပြဲေနပဲြထုိင္ပန္းတင္ဆံထုံး

ေနာက္သုိ႔ယူလာေသာ ဆံပင္ကုိ ေအာက္ဘက္သုိ႔အ၀ုိင္းပုံစံေခြၿပီး ဆံထုံးေပၚသုိ႔ တင္ပါ။
ပြဲေနပဲြထုိင္ပန္းတင္ဆံထုံး

လုိအပ္ေသာ ေနရာကုိ ကလစ္ထုိးပါ။
ပြဲေနပဲြထုိင္ပန္းတင္ဆံထုံး

ေနာက္သုိ႔ယူလာေသာ ဆံပင္ကုိ ေအာက္ဘက္သုိ႔အ၀ုိင္းပုံစံေခြၿပီး ဆံထုံးေပၚသုိ႔ တင္ပါ။
ပြဲေနပဲြထုိင္ပန္းတင္ဆံထုံး

လုိအပ္ေသာေနရာ ကုိကလစ္ထုိးပါ။
ပြဲေနပဲြထုိင္ပန္းတင္ဆံထုံး

ညာဘက္ျခမ္းဆံပင္ကုိ လည္းဘယ္ဘက္ျခမ္းအတုိင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။
ပြဲေနပဲြထုိင္ပန္းတင္ဆံထုံး

ပြဲေနပဲြထုိင္ပန္းတင္ဆံထုံး