သတို႔သမီးဆံထံုး

0

ဆံထံုးပံုစံေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားစည္းဖြဲ႕နိုင္ရန္အတြက္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ေဘးတစ္ဖက္ကိုလည္း ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခဲြပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ဆက္လက္က်စ္ပါမယ္။

တစ္၀က္က်စ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္္ထိုးပါမယ္။

က်စ္ၿပီးေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္အားလံုးကို က်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။