ခ်စ္စဖြယ္ ဆံပင္စည္းနည္းေလး

0

ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့ ဆံပင္စည္းနည္းေလးျဖစ္လို႔ လိုက္လုပ္ႀကည့္လို႔ရေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေလး တင္ေပးလိုက္တယ္ေနာ္။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

ဆံပင္ကို ႏွစ္ဖက္အရင္ခြဲပါ။

ဆံပင္ကို အလယ္မွ ႏွစ္ဖက္ခြဲပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္ ခဏစည္းပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္ႏွစ္စကိုယူပါ။

ႏွစ္စခြဲထားေသာ ေအာက္ဘက္တြင္ ႏွစ္စကို ယွက္လိုက္ပါ။

ယွက္ယူထားေသာ ႏွစ္စကို အေပၚဘက္သို႔ယူပါ။

ေအာက္ဘက္တြင္ ယွက္ၿပီးအေပၚဘက္သို႔ ထပ္ယူပါ။

အေပၚဘက္တြင္ပတ္ၿပီး ေအာက္ဘက္ထဲ ထည့္ပါ။

ေအာက္ဘက္ထဲတြင္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။