ငါးရိုးဆံထံုး

0

တစ္ဆင့္ခ်င္းစီလြယ္ကူေအာင္ လုပ္ျပထားပါတယ္။

သံုးေခ်ာင္းခြဲမည္။

ငါးရိုးက်စ္မည္။

ေရွ႕မွဆံပင္ယူ၍က်စ္ပါမယ္။

ေနာက္မွဆံပင္ကိုလည္း ယူ၍ က်စ္ပါမယ္။

အဆင့္ဆင့္ က်စ္ေပးပါ။

ေအာက္ဖ်ားထိ က်စ္ျပီးသားေရကြင္းစည္းပါ။

တစ္ဖက္ကိုလည္း က်စ္ပါ။

က်စ္ဆံျမွီးနွစ္စကိုအေနာက္တြင္ ယွက္ပါ။

ေခြျပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။