က်စ္ဆံၿမီွး အပုံဆံထုံး

0

အလြယ္တကူလုပ္လို႔ရလို႔ လူတိုင္းလိုက္လုပ္ႀကည့္လို႔ရေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကို နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ေဖာင္းေဖာင္းေလး လုပ္ေပးပါ။

သားေရကြင္းတြင္ ကလစ္တပ္ထားပါ။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို ထိပ္ဘက္ထိေရာက္ေအာင္ ယူစည္းပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ေနာက္ဘက္သို႔ ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္ ဆြဲယူပါ။

ကလစ္တပ္ထားေသာ သားေရကြင္းျဖင့္ ထိုးပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ပိုေသာဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ထပ္ဖြေပးပါ။

အတြင္းထဲသို႔ ေခါက္ထည့္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကိုလည္း အစသိမ္းၿပီး ကလစ္ထိုးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

သုံးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ဖြေပးပါ။

ဆံခံလုပ္ထားေသာဆံပင္တြင္ ပတ္၍ကလစ္ထိုးၿပီး ထိန္းထားပါ။

အဆုံးထိပတ္၍ ကလစ္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။