အတြင္းေခါက္ဆံထံုးပံုစံ

0

အတြင္းေခါက္ ဆံထံုးပံုစံ ကို Aice က တစ္ဆင့္ျခင္းဆီ တင္ျပေပးသြားမွာပါ။

1.ဆံပင္ စစည္းပါမယ္။

နားထင္အေနာက္ကေနဆံပင္ကို စ ခြဲေပးပါ။

ဆံပင္ စ စည္းပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း ခြဲေပးပါ။

ဒုတိယခြဲထားတဲ့ဆံပင္ကို နွစ္ေခ်ာင္းခြဲေပးရပါမယ္။

ဆံပင္ကိုလိမ္ပါမယ္။

အဆံုးထိလိမ္ေပးပါ။

လိမ္ျပီးတာနဲ႔ အေနာက္မွက်န္ေသာ ဆံပင္မ်ားနွင့္ပူးထားေပးပါ

ေခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္ စည္းေပးပါ။

အတြင္းသို ့ထည့္ရန္ အေပၚကေန အနည္းငယ္ ဟေပးရပါမယ္။

ေသခ်ာေလး ထည့္ေပးပါ။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကိုဆြဲခ်ပါမယ္။

အဖ်ားနား ထိ ယူေပးပါ။

ေခါင္းစည္းႀကိဳး နွင့္ စည္းထားလိုက္ပါ။

အေပၚသို ့ေခါက္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္သခ်ာေလးထိုးေပးရပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ က ဆံပင္ကို နွစ္ေခ်ာင္းခြဲေပးရပါမယ္။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ လိမ္ေပးပါ။

အဆံုးထိ လိမ္ေပးရပါမယ္။

လိမ္ျပီးတာနဲ ့အေနာက္သို ့ပတ္ျပီး ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာ ထိုးေပးရပါမယ္။

fancy ျဖင့္ အလွဆင္ေပးပါ