ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

ပြဲလယ္တင့္ေစ၍ထံုးဖြဲ႕ရလြယ္ကူၿပီး လွပတင့္တယ္ က်က္သေရရွိေစမည့္ျမန္မာဆံထံုးေလးကို ထံုးဖြဲ႕ႏိုင္ရန္တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္ကိုခ်န္ၿပီးအေနာက္ဆံပင္အားလံုးကို စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ဆံခံကိုသံုးပါမယ္။

ဆံခံကို စည္းထားေသာဆံပင္အေပၚသို႕တင္ၿပီး ေဘးတစ္ဖက္စီကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႕တင္ေပးၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံခံေပၚတင္ေနေသာဆံပင္ကို ကလစ္ေလးမ်ားျဖင့္ ဆံပင္အနည္းငယ္ဆီယူၿပီး ထိုးေပးပါ။

ကလစ္ထိုးထားေသာဆံပင္ကို ပံုေပၚေအာင္ ေကာ္ရည္ျဖင့္ျဖန္းေပးပါ။

အေပၚမွ ကလစ္ျဖင့္ထိုးၿပီးက်န္ေနေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ဖက္ခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္မွတစ္ဖက္ကို ေခြကာကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္းေရွ႕နည္းအတိုင္းျပဳလုပ္ပါ။

အေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ ထပ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းစည္းပါမယ္။

အေရွ႕နည္းအတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို လိမ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ဆံထံုးအလယ္တြင္တင္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ပံုသြင္းထားေသာဆံပင္မွ ကလစ္မ်ားကို ျဖဳတ္ပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။