အလိမ္ႏွစ္ေၾကာင္းက်စ္ဆံပင္စည္းနည္း

0

ႏွစ္ေၾကာင္းက်စ္ဆံၿမီွးကိုလြယ္ကူစြာ က်စ္နိုင္ေအာင္လည္း အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးထားလို႔၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာအေနာက္တြင္စည္းပါ။

ဆံပင္ကိုလိမ္ပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကုိစည္းထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္တြင္စိုက္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ကြင္းတံထဲကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုျပဳလုပ္ပါ။

ကြင္းတံကိုထပ္စိုက္၍ဆံပင္အနည္းငယ္ယူကာကြင္းတံထဲကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္ပါ။

က်န္ဆံပင္အားလံုးကိုႏွစ္ေၾကာင္းခြဲပါ။

တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔၍ပူးပါ။

ပူးလိုက္ေသာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုျပန္ယူပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔၍ပူးပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္က်စ္ပါ။

ေအာက္အထိဆက္က်စ္ပါ။

အလွဆင္ေပးပါ။