ေက်ာင္းသြားေက်ာင္းျပန္ဆံပင္စည္းနည္း

0

ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းၿပီး လြယ္ကူတဲ့အတြက္ ျပန္္လုပ္နိုင္ေအာင္ အဆင့္ဆင့္လုပ္ျပေပးထားပါတယ္။

အလယ္ခြဲထားပါ။

က်စ္ဆံျမွီး က်စ္မည္။

သံုးစခြဲမည္။

ေရွ႕မွတစ္စကိုထပ္ယူျပီးက်စ္ပါ။

ေနာက္မွထပ္ယူပါ။

တစ္၀က္ေလာက္ထိ အဆင့္ဆင့္္ယူက်စ္ပါ။

ေအာက္တြင္ပိုေသာ ဆံပင္ကိုေခါက္ပါ။

သားေရကြင္းစည္းပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို စည္းေသာေသာဆံပင္ကို ပတ္ပါ။

တျခားတစ္ဖက္ကိုလည္းသံုးစယူပါ။

ေရွ ့ဆံပင္ထပ္ယူျပီးက်စ္ပါ။

ေနာက္ဆံပင္ယူကာ ထည့္က်စ္ပါ။

တစ္၀က္စည္းကာ ေခါက္တံု႔ခ်ည္မည္။

အလွဆင္မည္။