က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္စည္းနည္း

0

ပ်ိဳေမမ်ားစည္းရတာလြယ္ကူၿပီး အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစရန္အတြက္ တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ပါမယ္။

အေရွ႕မွခ်န္ထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ေနာက္ထပ္ဆံပင္ အနည္းငယ္ကိုယူၿပီး လိမ္ပါမယ္။

ေဘးမွက်န္ေနေသာ ဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

တစ္၀က္လိမ္ၿပီး အေနာက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္အားလံုးကို စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ပတ္ပါမယ္။

အဆံုးထိပတ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။