က်စ္ဆံၿမီွးအလွစည္းနည္း

0

ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုၾကည့္ၿပီး လုိက္လုပ္ၾကည့္ဖို႔မေမ့နဲ႔ေနာ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာအေနာက္တြက္စည္းပါ။

ဆံပင္ကိုလိမ္ပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကုိစည္းထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္တြင္စိုက္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ကြင္းတံထဲကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုလိမ္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ေၾကာင္းခြဲပါ။

ေဘးဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ႏွစ္ေၾကာင္းခြဲကာအလယ္မွဆံပင္ခြဲထားေသာဆံပင္ကိုျပန္ယူပါ။

သံုးေၾကာင္းကိုပူး၍က်စ္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးဆက္က်စ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုက်စ္ေပးပါ။

အလွဆင္ေပးပါမယ္။