ေခါက္တုတ္ ႏွစ္ဖက္စည္းနည္း

0

ေခါက္တုတ္ႏွစ္ဖက္ဆံပင္စည္းနည္းကို ကုိယ္တိုင္စည္းနိုင္ေအာင္လို႔ Alice က တစ္ဆင့္ ျခင္းဆီတင္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

1.ဆံပင္ခြဲ ပါမယ္။

ဆံပင္ကိုအလယ္ကစ၍ ခြဲပါမယ္။

ဆံပင္ခြဲ ပါမယ္။

တစ္ဖက္ကို ေခါင္းစည္းျဖင့္ ခဏခ်ည္ထားေပးပါ။

က်န္တစ္ဖက္က ဆံပင္ကိုနွစ္ခုကို ခြဲျပီး ယူေပးရပါမယ္။

ပတ္ျပီး ေခါက္တုတ္ေလးခ်ည္ေပးပါ။

ေအာက္မွက်န္ေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူေပးပါ။

ေခါက္တုတ္ေလး ခ်ည္ေပးရပါမယ္။

အရင္းနားထိပဲ ခ်ည္သြားေပးရပါမယ္။

ေခါင္းစည္းႀကိဳး နဲ ့စည္းေပးပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကို နွစ္ခုခြဲေပးပါ။

ေခါက္တုတ္ေလး ခ်ည္ေပးရပါမယ္။

ေအာက္မွ က်န္ေသာ ဆံပင္ကို ထပ္၍အနည္းငယ္ ယူေပးပါ။

ေရွ႕နည္းအတိုင္း ခ်ည္ေပးသြားရပါမယ္။

ေခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ေပးပါ။