ပြဲတက္အေဖာင္းပန္းပြင့္ဆံထံုး

0

အဆင့္ဆင့္လုပ္ျပထားလို ့အလြယ္တကူလုပ္နိုင္ေအာင္ တစ္ဆင့္ခ်င္းလုပ္ျပထားပါတယ္။

ေရွ ့ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

ဆံပင္စုစည္းမည္။

ကလစ္ျဖင့္ ညွပ္ကာဖယ္ထားပါ။

က်န္တဲ့ဆံပင္အားလံုးကို အေပၚသို႔စုစည္းပါ။

ျဖတ္ထားေသာဒိုးနတ္ကြင္းကိုယူပါ။

ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါ။

ဆံပင္ျဖင့္ ဖံုးပါ။

ဖံုးျပီးပိုေသာဆံပင္ကို စည္းပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကိုျဖန္႔ပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကိုေဖာင္းေဖာင္းေလးလိပ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေနာက္မွ ပိုေသာဆံပင္ကို သံုးစခြဲပါ။

တစ္စကိုယူျပီး သံုးစထက္ခြဲပါ။

က်စ္ဆံျမွီး က်စ္ပါ။

သားေရကြင္းနွင့္စည္းပါ။

ဖြပါ။

က်န္တဲ့နွစ္စကိုလည္းက်စ္ျပီး ဖြပါ။

က်စ္ဆံျမွီးကို ပန္းပြင့္ပံုေခြပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တဲ့က်စ္ဆံျမွီးပါပန္းပြင့္ပံု ေဖာ္ျပီးကလစ္ထိုးပါ။