ဇာႀကိဳးအလွထည့္က်စ္နည္း

0

ဆံပင္အရမ္းရွည္ေသာသူ၊ ေက်ာင္းသူတုိ႔ႏွင့္ ဆံပင္က်စ္က်စ္ကေလးစည္းျခင္း ကုိႏွစ္သက္ေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဇာႀကိဳးအလွထည့္က်စ္နည္းေလးကုိ ဖန္တီးထားပါတယ္။

ဆံပင္အားလုံးကုိ ေနာက္သုိ႔ယူၿပီး ေလ်ာေလ်ာေလးစည္းလုိက္ပါ။
ဇာႀကိဳးအလွထည့္က်စ္နည္း

အခုသုံးထားတာကေတာ့ ဇာႀကိဳးတစ္ကုိက္ကုိ သုံးမွာပါ။
ဇာႀကိဳးအလွထည့္က်စ္နည္း

သားေရကြင္းအေပၚသုိ႔ဇာႀကိဳးကုိတင္ၿပီး ေခါက္တုပ္ခ်ည္ပါ။ (*ဘယ္ဘက္ျခမ္းတြင္ ဇာႀကိဳးကို အရွည္ထားပါ။)
ဇာႀကိဳးအလွထည့္က်စ္နည္း

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပုိင္းခဲြလုိက္ပါ။
ဇာႀကိဳးအလွထည့္က်စ္နည္း

ဘယ္ဘက္ျခမ္းဆံပင္ေပၚသုိ႔ ဇာႀကိဳးကုိ တင္ပါ။
ဇာႀကိဳးအလွထည့္က်စ္နည္း

ဘယ္ဘက္ျခမ္းေပၚသုိ႔တင္ထားေသာ ဇာႀကိဳးကုိ ညာဘက္ျခမ္းဆံပင္ေအာက္မွ ျဖတ္ၿပီး အေပၚသုိ႔တင္ပါ။
ဇာႀကိဳးအလွထည့္က်စ္နည္း

ညာဘက္ျခမ္းအေပၚမွ ဇာႀကိဳးကုိ ဘယ္ဘက္ျခမ္းဆံပင္ေအာက္မွျဖတ္ၿပီး အေပၚသုိ႔တင္ပါ။
ဇာႀကိဳးအလွထည့္က်စ္နည္း

အေပၚကအဆင့္အတိုင္းဆက္လက္က်စ္သြားပါ။ (*ဇာႀကိဳးသုံးရာမွာ မိမိဆံပင္ အတုိအရွည္ေပၚမူတည္ၿပီး ဇာႀကိဳးကုိ၀ယ္ပါ။)
ဇာႀကိဳးအလွထည့္က်စ္နည္း
ဇာႀကိဳးအလွထည့္က်စ္နည္း

ေအာက္ဘက္တြင္ ကလစ္ထုိးပါ။
ဇာႀကိဳးအလွထည့္က်စ္နည္း

ဆံပင္အၿမီွးပုိင္းကုိ သားေရကြင္းခ်ည္ပါ။
ဇာႀကိဳးအလွထည့္က်စ္နည္း

ဇာႀကိဳးကုိ နည္းနည္းစီအစိတ္အက်ဲခြဲပါ။
ဇာႀကိဳးအလွထည့္က်စ္နည္း

ေအာက္ပုိင္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ယူၿပီး သားေရကြင္းေပၚသုိ႔ပတ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ကလစ္ ထုိး ပါ။
ဇာႀကိဳးအလွထည့္က်စ္နည္း
ဇာႀကိဳးအလွထည့္က်စ္နည္း

ဇာႀကိဳးအလွထည့္က်စ္နည္း
ဇာႀကိဳးအလွထည့္က်စ္နည္း