ပြဲေနပြဲထိုင္ဆံထံုး

0

အခ်ိန္ကုန္သက္သာေအာင္လည္း ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ၾကည့္ၿပီးလုပ္ၾကည့္ေနာ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာအေနာက္တြင္စည္းပါ။

ဆံပင္ကိုလိမ္ပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကုိစည္းထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္တြင္စိုက္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ကြင္းတံထဲကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုလိမ္ပါ။

ကြင္းတံကိုထပ္စိုက္၍ဆံပင္အနည္းငယ္ယူကာကြင္းတံထဲကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္ပါ။

က်န္ဆံပင္အားလံုးကိုႏွစ္ေၾကာင္းခြဲပါ။

တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔၍ပူးပါ။

ပူးလိုက္ေသာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုျပန္ယူပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔၍ပူးပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္က်စ္ပါ။

ေအာက္အထိဆက္က်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုအတြင္းကိုလိပ္တင္ပါ။

အဆံုးထိတင္၍ကပ္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလွဆင္ေပးပါ။