ဆံပင္တစ္၀က္ ေခါက္တုတ္စည္းနည္း

0

ဆံပင္တစ္၀က္ေခါက္တုတ္စည္းနည္းကို Alice က အဆင့္အဆင့္ ကေလးေတြနဲ ့တင္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္ကို အေပၚတစ္လႊာ စည္းေပးပါ။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

တစ္လႊာစည္းထားေသာဆံပင္ကို နွစ္ခုခြဲ ေပးပါ။

ခြဲထားေသာဆံပင္တစ္စကိုယူ၍ ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ယူေပးပါ။

ပတ္ျပီး ေခါက္တုတ္ ေလးခ်ည္ေပးပါ။

က်န္ေသာ ဆံပင္နွင့္ ပူးထားေပးပါ။

ေနာက္ထပ္ အေရွ႕မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူေပးပါ။

ထပ္၍ ေခါက္တုတ္ေလးခ်ည္ေပးရပါမယ္။

လိုသေလာက္ ေခါက္တုတ္ ခ်ည္ေပးၿပီး ကလစ္ျဖင့္ညွပ္ေပးရပါမယ္။

က်န္ဆံပင္တစ္ဖက္နွင့္ အေရွ႕မွဆံပင္ အနည္းငယ္ကိုယူေပးပါ။

ေခါက္တုတ္ေလး ခ်ည္ေပးရပါမယ္။

အေရွ႕မွဆံပင္ အနည္းငယ္ကိုထပ္၍ယူျပီး ေခါက္ေပးရပါမယ္။

ေရွ႕နည္းအတိုင္း ခ်ည္ေပးသြားရပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္မွ ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ႏွွင့္ ပူးျပီးေခါင္းစည္းႀကိဳးယူေပးပါ။

ေခါင္းစညး္ႀကိဳးျဖင့္ စည္းေပးရပါမယ္။

fancy ျဖင့္ အလွဆင္ေပးပါ။