က်စ္ဆံၿမီွးအေခြဆံပင္ပတ္စည္းနည္း

0

ရိုးရွင္းလြယ္ကူတဲ့အတြက္ ျပန္လုပ္ရတာလြယ္ကူေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေလး လုပ္ျပထားပါတယ္ေနာ္။

ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ခ်န္ထားပါ။

ခ်ည္ကာက်စ္မည္။

ဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

ဆံပင္ကို ခ်ည္ပါ။

တင္းတင္းေလး ဆြဲပါ။

ဆြဲထားေသာဆံပင္တစ္စကို ႏွစ္စခြဲပါ။

ခြဲထားေသာဆံပင္ႏွစ္စမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

တျခားတစ္ဖက္သို႔ထည့္ပါ။

တျခားဘက္မွလည္း ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

တစ္ဖက္သို႔ ပ႔ိုေပးပါ။

ထိုသို႔အဆင့္ဆင့္က်စ္ေပးပါ။

အျခားတစ္ဖက္ကိုလည္းက်စ္ေပးပါ။

သားေရကြင္းနွင့္စည္းပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္တစ္စကို အေပၚသို႔ပတ္ၿပီးကလစ္ထိုးပါ။

တျခားတစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုလည္း ပတ္ျပီးကလစ္ထိုးပါ။

ေအာက္ဘက္ကိုလည္းကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။