က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

0

ထံုးရလြယ္ကူၿပီး ပ်ိဳေမမ်ားက်က္္သေရရွိတဲ့ဆံထံုးေလးထံုးဖြဲ႕နိုင္ရန္ တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

အေရွ႕အလယ္ဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူၿပီး စုစည္းပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ဖက္ခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္ကို ႏွစ္ဖက္ထပ္ခြဲပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ယွက္ပါမယ္။

ယွက္ထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းစည္းပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းျပဳလုပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုပါၿပီ။