လြယ္ကူေသာဆံပင္စည္းနည္း

0

အရမ္းကိုလြယ္ကူလြန္းတာမို႔ ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ၾကည့္ေပးေနာ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္တြင္စည္းပါ။

ဆံပင္ကိုကြင္းတံသံုး၍စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာေဘးတစ္ဖက္တြင္စိုက္ပါ။

ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ကြင္းတံထဲကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ေနာက္တစ္ျခမ္းကိုလည္းအေပၚမွာျပထားသလိုလုပ္ေပးပါ။

ကြင္းတံကိုအေပၚတစ္ဖက္တြင္ျပန္စိုက္ပါ။

ေအာက္မွဆံပင္အားလံုးကိုႏွစ္ျခမ္းခြဲပါ။

တစ္ဖက္ကိုအေပၚတြင္ျပထားသလိုကြင္းတံသံုး၍ဆံပင္ကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ေနာက္တစ္ျခမ္းကိုလည္းအေပၚမွာျပထားသလိုလုပ္ေပးပါ။

ေဖာင္းလိုက္ေသာဆံပင္ကိုဖြေပးပါ။