ေနာက္လိပ္ဆံထံုး

0

လြယ္ကူၿပီးရိုးရွင္းလို႔ ျပဳလုပ္ရလြယ္ေအာင္ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ လုပ္ျပထားပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကို စည္းပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ေအာက္တြင္ ပိုေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ဖက္ခြဲပါ။

ခြဲထားေသာ ဆံပင္တစ္ဖက္ကို သားေရကြင္းစည္းပါ။

အျခားတစ္ဖက္ကိုလည္း စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုယူပါ။

အေပၚမွစည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုကြင္းတံထဲထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ညာဘက္မွ စည္းထားေသာဆံပင္ကို အေပၚဘက္စည္းထားေသာ ဆံပင္ၾကား ထဲသို႔ ကြင္းတံျဖင့္ထည့္ပါ။

ဆြဲခ်ပါ။

အျခားတစ္ဖက္ကိုလည္းထည့္ပါ။

ျပန္ဆြဲခ်ပါ။

ေအာက္တြင္ ပိုေသာဆံပင္ကိုသံုးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံျမွီး က်စ္ပါ။

အေပၚထဲျပန္ထိုးထည့္ပါ။

အလွဆင္ပါ။