ဖဲျပားပံုစံစည္းနည္း

0

ဖဲျပားပံုစံစည္းနည္းကို Alice က တစ္ဆင့္ျခင္းဆီတင္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္ကို အျမင့္စည္းေပးရပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေလ်ာ႔ေလ်ာ႔ေလးစည္းေပးပါ။

ေနာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါမယ္။

ဆံပင္ကိုခပ္ေလ်ာ႔ေလ်ာ႔ေလးထပ္စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာ ဆံပင္တစ္ခုကို အတြင္းသို႔ေခါက္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ဆံပင္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေခါက္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါမယ္။

အေပၚမွက်န္ေသာ ဆံပင္ကိုယူေပးပါ။


ယူထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါ့မယ္။


အဆံုးထိမက်စ္ပဲ ကိုယ္လိုသေလာက္ထိပဲ က်စ္ေပးပါ။

fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။