အတြင္းထည့္ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

က်က္သေရရွိၿပီး ထံုးရလြယ္ကူမည့္ဆံထံုးပံုစံေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားတစ္ဆင့္ခ်င္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အတြင္းထည့္ကြင္းတံကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲသို႔ထည့္ပါ။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္သို႔ဆြဲခ်ပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲသို႕ထည့္ပါမယ္။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္သို႕ဆြဲခ်ပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။