တစ္၀က္လိမ္အလွစည္းနည္း

0

အခ်ိန္တိုအတြင္းျမန္ဆန္စြာ စည္းလို႔ရေအာင္လည္း ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးထားလို႔၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုလိမ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွလည္းဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

က်န္ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္တြင္စုစည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

စည္းထားေသာတစ္ဖက္တြင္ကြင္းတံကိုစိုက္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကိုကြင္းထဲကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆဲြထုတ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္ပါ။

ထြက္လာေသာအစႏွစ္စကိုပူး၍စည္းပါ။

ေဘးမွဆံပင္သံုးေၾကာင္းကိုယူပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ၿပီးသားေရကြင္းစည္းပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွစ္စကိုပူး၍ ေအာက္တြင္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကလစ္ျဖင့္အလွဆင္ပါ။