ပြဲတက္ဆံထုံး (1)

0

သင္ယူေလ့လာေနသူေတြအတြက္ ထုံးဖြဲ႔လို႔ရေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပထားပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကို ပုံတြင္ျပထားသလို ေဘးခြဲ၍ တစ္ေခါင္းလုံးကို ေခ်စက္ျဖင့္ဖြေပးပါ။

ဆံပင္ရွည္ေလးကို ပြဲတက္ဆံထုံးေလး စထုံးပါမယ္။

နားေနာက္မွ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

နားေနာက္ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူ၍ ေဖာင္းေဖာင္းေလးျဖစ္ေအာင္ ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ဖြထားေသာဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္ျပန္ၿဖီးပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ေပးပါ။

ျခစ္ထားေသာဆံပင္ကို သပ္ရပ္ေအာင္ျဖီး၍ အတြင္းဘက္သို႔ ေခါက္ထည့္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္နည္းနည္းကိုလည္း ဘီးျဖင့္ျခစ္ေပးပါ။

အတြင္းဘက္သို႔ ေခါက္ထည့္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္စကိုလည္း ဆက္လုပ္ပါ။

ညာဘက္မွ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုလည္း ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

အတြင္းဘက္သို႔ ေခါက္ထည့္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ထပ္အနည္းငယ္ကိုလည္း ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

အတြင္းဘက္သို႔ ေခါက္ထည့္ပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို နဖူးေပၚအုပ္၍ ယူပါ။

ေနာက္ဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကိုလည္း ဆက္လုပ္ပါ။

ေအာက္ဘက္မွ က်န္ဆံပင္ကို သုံးစခြဲပါ။

အဆုံးထိ က်စ္ဆံၿမီွး က်စ္ပါ။

အတြင္းထည့္ေခြသြားပါ။

ျမဲေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။