ေနာက္တြဲအေခြဆံထံုး

0

ဆံပင္ပံုစံရိုးရိုးအေခြေလးနဲ႕ ေနာက္တြဲပံုစံဆံထံုး ထံုးနည္းေလးကို တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

အေရွ႕ဆံပင္တစ္၀က္ကိုခ်န္ၿပီးအေပၚတင္ပါ။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

အေနာက္မွ က်န္ေနေသာဆံပင္ကို စည္းပါမယ္။

ဆံပင္အတြင္းထည့္အေခြေလးကို သံုးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္အဖ်ားမွစၿပီး ကိရိယာကိုထည့္ကာလိပ္ပါမယ္။

အဆံုးထိလိပ္ၿပီး ကလစ္ထိုးပါမယ္။

လိပ္ထားေသာဆံပင္ကို ေဘးတစ္ဖက္စီသို႕ျဖန္႕ပါ။

အေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို တစ္၀က္ခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို တစ္လႊာခ်င္းစီယူၿပီးျခစ္ပါမယ္။

ျခစ္ထားေသာဆံပင္ကို ဆံထံုးအေပၚတြင္ကပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို တစ္ဖက္သို႕ပို႕ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။


က်န္တစ္ဖက္မွလည္း ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုလည္း တစ္ဖက္သို႕ပို႕ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေရွ႕မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးထားေသာဆံပင္မွ က်န္ေနေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ဆံပင္မ်ားကိုလည္းေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။