ဂ်ပန္စတုိင္လ္အျမင့္အပြ ဖန္စီဆံထုံး

0

ဒီဇုိင္းလန္းလန္းေလးေတြ၀တ္ၿပီး ဆံပင္ပုံစံကုိ မစဥ္းစား တတ္ေသာပ်ဳိေမတုိ႔ အတြက္ လြယ္ကူေသာဂ်ပန္စတုိင္လ္အျမင့္အပြဖန္စီဆံထုံးကုိ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္ပ်ဳိေမ တုိ႔အတြက္ဖန္တီးထားပါတယ္။

ဆံပင္အားလုံးကုိ အေနာက္သုိ႔ျမင့္ျမင့္ေလးစုစည္းလုိက္ပါ။
ဂ်ပန္စတုိင္လ္အျမင့္အပြ ဖန္စီဆံထုံး

စုစည္းထားေသာ ဆံပင္ကုိ အညီအမွ်ႏွစ္ပုိင္းခြဲပါ။
ဂ်ပန္စတုိင္လ္အျမင့္အပြ ဖန္စီဆံထုံး

ညာဘက္ျခမ္းဆံပင္ကုိ ဘီးျဖင့္ Teast ျခစ္ပါ။(*Teast ျခစ္သည္ဆုိသည္မွာ ဘီးျဖင့္ ဆံပင္ကုိ အေပၚေအာက္ဆဲြျခစ္ၿပီးဖြသည္ကုိ ဆုိလုိသည္။)
ဂ်ပန္စတုိင္လ္အျမင့္အပြ ဖန္စီဆံထုံး
ဂ်ပန္စတုိင္လ္အျမင့္အပြ ဖန္စီဆံထုံး

ဘယ္ဘက္ျခမ္းဆံပင္ကုိ လက္ျဖင့္တစ္ဖက္ကကုိင္ထားၿပီး Teast ျခစ္ထားေသာဆံပင္ ကုိ ဘယ္ဘက္ျခမ္းဆံပင္၏ေအာက္ဘက္တြင္ ေခြသြားပါ။

ဂ်ပန္စတုိင္လ္အျမင့္အပြ ဖန္စီဆံထုံး
ဂ်ပန္စတုိင္လ္အျမင့္အပြ ဖန္စီဆံထုံး

လိတ္ထားေသာ ဆံပင္ကုိ ကလစ္ထုိးပါ။
ဂ်ပန္စတုိင္လ္အျမင့္အပြ ဖန္စီဆံထုံး

က်န္ေသာ ဆံပင္ကုိ အေပၚေထာင္ၿပီး ဘီးျဖင့္ အေပၚေအာက္ဆဲြဖြပါ။(*Teast ျခစ္သည္ဆုိသည္မွာ ဘီးျဖင့္ ဆံပင္ကုိ အေပၚေအာက္ဆဲြျခစ္ၿပီးဖြသည္ကုိ ဆုိလုိသည္။)
ဂ်ပန္စတုိင္လ္အျမင့္အပြ ဖန္စီဆံထုံး

Teast ျခစ္ထားေသာ ဆံပင္ကုိ ပထမပတ္ထားေသာ ဆံပင္ေပၚသုိ႔ ပတ္လုိက္ပါ။
ဂ်ပန္စတုိင္လ္အျမင့္အပြ ဖန္စီဆံထုံး
ဂ်ပန္စတုိင္လ္အျမင့္အပြ ဖန္စီဆံထုံး

ပတ္ထားေသာ ဆံပင္ကုိ ကလစ္ထုိးလုိက္ပါ။
ဂ်ပန္စတုိင္လ္အျမင့္အပြ ဖန္စီဆံထုံး

ဂ်ပန္စတုိင္လ္အျမင့္အပြ ဖန္စီဆံထုံး
ဂ်ပန္စတုိင္လ္အျမင့္အပြ ဖန္စီဆံထုံး
ဂ်ပန္စတုိင္လ္အျမင့္အပြ ဖန္စီဆံထုံး