ပြဲေနပြဲထိုင္ဆံထံုး

0

အလြယ္တကူျပဳလုပ္လို႔ရနိုင္ေအာင္ ဆံထံုးထံုးနည္းအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္လို႔ ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္စီကိုယူ၍သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ထိပ္ဆံုးမွဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းကိုယူကာက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကိုအဆံုးထိက်စ္ေပးပါ။

ေနာက္တစ္ေခ်ာင္းကိုလည္းက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

က်န္ေသာတစ္ေခ်ာင္းကိုလည္းက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

အေနာက္တြင္က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးစုစည္းေပးပါ။

ဆံခံကိုသံုးပါ။

ဆံခံကိုစည္းထားေသာဆံပင္္ေအာက္တြင္ကပ္ကာကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ျဖင့္အုပ္လိုက္ပါ။

အုပ္ထားေသာေအာက္တြင္ဆံပင္ကို စု၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါ။

က်န္ေသာဆံပင္အစကိုအတြင္းကိုလိပ္တင္ေပးပါ။

အတြင္းထဲကိုထည့္ကာကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

အေရွ႕မွက်စ္ဆံၿမီွးသံုးေခ်ာင္းကိုယူပါ။

ဆံထံုးကိုပတ္ကာကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။