အခ်ည္က်စ္နည္း

0

တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ ျပန္လုပ္နိုင္ေအာင္ လုပ္ျပထားပါတယ္။

အေပၚမွဆံပင္အနည္းကိုဖယ္ထားပါ။

အဆင့္ဆင့္ခ်ည္မည္။

ေဘးမွဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကို ယူ၍ စည္းပါ။

အေပၚမွဆံပင္ကို ျပန္ယူ၍ ေအာက္မွစည္းထားေသာ ဆံပင္တြင္ေဖာင္းေဖာင္းေလး ကပ္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္ကိုယူပါ။

ဘယ္ဘက္မွလည္းယူပါ။

ဆံပင္ႏွစ္ခုကို ခ်ည္ေပးပါ။

တင္းတင္းေလးဆြဲေပးပါ။

နွစ္ဖက္ကို လိမ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဆင့္ ယူျပီးခ်ည္ပါ။

အဆင့္ဆင့္ယူျပီးခ်ည္ပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အလွဆင္ပါ။