ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

လွပၿပီးက်က္သေရရွိေစမည့္ဆံထံုးပံုစံေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားစည္းဖြဲ႕နိုင္ရန္အတြက္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ဖက္ခြဲပါမယ္။

ေအာက္မွဆံပင္ကိုလည္း ႏွစ္ဖက္ခြဲပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ယွက္ပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္ပါမယ္။

ေနာက္ထပ္ဆံပင္တစ္ဖက္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။