ပန္းသံုးပြင့္အလွစည္းနည္း

0

လူငယ္ဆန္တဲ့ဆံပင္ပံုစံေလးျဖစ္ၿပီး ျပဳလုပ္ရလည္းလြယ္ကူလို႔ လိုက္လုပ္လို႔ရေအာင္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုတင္ေပးမယ္ေနာ္။

အလယ္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာအေနာက္တြင္စည္းပါ။

ဆံပင္ကိုလိမ္ပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းလိုက္ေသာဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ကြင္းထဲကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆံပင္အလယ္တြင္ျပန္စိုက္ကာက်န္ဆံပင္အစကိုကြင္းတံထဲကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဆင့္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုလိမ္ပါ။

အစႏွစ္ခုကိိုပူး၍စည္းပါ။

ေဘးမွအစႏွစ္ခုကိုပူး၍ထပ္စည္းပါ။

ေဘးမွဆံပင္ကိုထပ္ယူ၍စည္းပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ေပးပါ။