ေခါက္တုတ္ခ်ည္ ဆံပင္စည္းနည္း

0

ေခါက္တုတ္ဆံပင္စည္းနည္းေလးကို အဆင့္အဆင့္ကို Alice က တင္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

1.ဆံပင္ကို စ ခ်ည္ပါမယ္။

ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ နားထင္နားကဆံပင္ကို ယူ၍နွစ္ေခ်ာင္း ခြဲေပးပါ။

ဆံပင္ကို စ ခ်ည္ပါမယ္။

အေပၚသို႔တင္ျပီး အထဲသို႔ယူ၍ခ်ည္ေပးပါ။

အေရွ ့နားထိ ေရာက္ေအာင္ဆြဲေပးပါ။

ေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူေပးရပါမယ္။

အေပးသို႔တင္ျပီး ထပ္၍ခ်ည္ေပးပါ။

အေရွ႕သို႕ ထပ္၍ဆြဲေပးရပါမယ္။

ဆက္၍ ခ်ည္ေပးရပါမယ္။

က်န္တဲ့တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္း ဆက္၍ခ်ည္ေပးရပါမယ္။

အေရွ႕မွ ခ်ည္းထားေသာ ဆံပင္နွစ္ဆကိုယူ၍စုျပီးစည္းေပးပါ။

ေနာက္ထပ္ ခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္နွစ္ဆကို ထပ္၍ ယူေပးရပါမယ္။

စည္းေပးပါ။

ထိုနည္းအတိုင္းဆက္၍ စည္းေပးရပါမယ္။

စည္းထားတဲ့ဆံပင္ကို နည္းနည္းေလး ယူေပးရပါမယ္။

ပတ္ၿပီး ခ်ည္ေပးရပါမယ္။

ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ Fancy ေလးနဲ ့အလွဆင္ေပးပါ။