နွစ္ဖက္အလိမ္ဆံထံုး

0

တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ လုပ္ျပထားလို႔၀ါသနာပါတဲ့ ညီမေလးတို႔ မမတို႔ အတြက္လိုက္လုပ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ယူကာ စည္းပါ။

ဆံပင္စည္းကာက်စ္မည္။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုနွစ္စခြဲပါ။

ညာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

ခြဲထားေသာဆံပင္ႏွစ္စုၾကားထဲသို႔ ယူထားေသာဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ဆံပင္ကိုခ်ည္ပါ။

ပိုေသာဆံပင္အစကို ကလစ္ျဖင့္သိမ္းထားပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ကို တစ္ဖက္ဆံပင္တစ္စုေအာက္မွ ယူပါ။

ခ်ည္ပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို တစ္ဖက္တြင္ကလစ္ျဖင့္သိမ္းပါ။

ထိုသို ့အဆင့္ဆင့္ေအာက္ထိ ခ်ည္ပါ။

ဘယ္ဘက္မွ သိမ္းထားေသာဆံပင္နွစ္စကို ယူပါ။

ခ်ည္ပါ။

ဒုတိယတစ္ဆင့္ကို ထပ္ယူကာခ်ည္ပါ။

ေအာက္ထိအဆင့္ဆင့္ခ်ည္ပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို ပတ္ပါ။

သားေရကြင္းစည္းပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္ႏွစ္ခုကို ခ်ည္ပါ။

ေအာက္ထိအဆင့္ဆင့္ ခ်ည္ပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို ပတ္ပါ။

သားေရကြင္းစည္းပါ။

ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကို ခ်ထားေသာဆံပင္ေအာက္မွ ယူပါ။

သားေရကြင္းႏွင့္ စည္းပါ။

သံုးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ဆံျမွီးကိုလိပ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။