ပန္းပြင့္ၾကီးဆံထံုး

0

တစ္ဆင့္ခ်င္းဆီ အလြယ္ဆံုး လုပ္ျပထားလို႔ လိုက္လုပ္နိုင္မယ္ ထင္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္အကုန္စုစည္းပါ။

ဆံပင္စည္းကာက်စ္မည္။

သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

ဆံပင္တစ္စုကိုယူကာသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။

သားေရကြင္းစည္းပါ။

ေနာက္ဆံပင္တစ္စုကိုလည္း က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကိုလည္း က်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာ ဆံပင္အားလံုးဖြာပါ။

အစြန္မွ က်စ္ဆံျမွီးယူပါ။

ဆံပင္ကိုပတ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဒုတိယဆံပင္ယူ၍ ဆံပင္ကိုပတ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တတိယဆံပင္ကိုလည္း ပတ္ျပီးကလစ္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။