သတို႕သမီးေနာက္တြဲဆံထံုး

0

လွပၿပီးက်က္သေရရွိေစမည့္ဆံထံုးပံုစံေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားစည္းဖြဲ႕နိုင္ရန္အတြက္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္

1.ဆံထံုး ထံုးပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုယူပါမယ္။

ဆံထံုး ထံုးပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ပူးပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ဆက္လက္က်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္က်စ္ၿပီး အေနာက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္းေရွ႕နည္းအတိုင္းက်စ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်စ္ထားၿပီးက်န္ေနေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

ေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထုိးပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို စုစည္းပါမယ္။

စုစည္းထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္းေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ၿပီး ကလစ္ထိုးပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။