လြယ္ကူစြာထုံးလုိ႔ရေသာ က်စ္ဆံၿမီွးေနာက္တြဲ ဆံထုံး

0

အလွဴ၊ မဂၤလာပဲြမ်ား သြားလွ်င္ထုံးလုိ႔ရေသာ ဆံထုံးႏွင့္ ေနာက္တြဲဆံထုံးမ်ားကုိ သေဘာက်သူတုိ႔အတြက္ အလြယ္တကူထုံးလုိ႔ရေသာ က်စ္ဆံၿမွီးေနာက္တဲြဆံထုံး ကုိဖန္တီး ထားပါတယ္။

ဆံပင္အားလုံးကုိ ျဖန္႔ခ်ထားပါ။
လြယ္ကူစြာထုံးလုိ႔ရေသာ က်စ္ဆံၿမီွးေနာက္တြဲ ဆံထုံး

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။
လြယ္ကူစြာထုံးလုိ႔ရေသာ က်စ္ဆံၿမီွးေနာက္တြဲ ဆံထုံး

အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကုိ ေနာက္သုိ႔ယူၿပီး သုံးေခ်ာင္းထုိးက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။
လြယ္ကူစြာထုံးလုိ႔ရေသာ က်စ္ဆံၿမီွးေနာက္တြဲ ဆံထုံး

ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း ေနာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။
လြယ္ကူစြာထုံးလုိ႔ရေသာ က်စ္ဆံၿမီွးေနာက္တြဲ ဆံထုံး

အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကုိ ေနာက္သုိ႔ယူၿပီး သုံးေခ်ာင္းထုိးက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။
လြယ္ကူစြာထုံးလုိ႔ရေသာ က်စ္ဆံၿမီွးေနာက္တြဲ ဆံထုံး

လြယ္ကူစြာထုံးလုိ႔ရေသာ က်စ္ဆံၿမီွးေနာက္တြဲ ဆံထုံး

ဘယ္ဘက္ျခမ္း အတုိင္း ညာဘက္ျခမ္းကုိလည္းျပဳလုပ္ပါ။
လြယ္ကူစြာထုံးလုိ႔ရေသာ က်စ္ဆံၿမီွးေနာက္တြဲ ဆံထုံး

ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေပၚက်စ္ဆံၿမီွးႏွင့္ ညာဘက္ျခမ္းအေပၚက်စ္ဆံၿမီွးကုိ ေနာက္သုိ႔ယူၿပီး ၾကက္ေျခခတ္လုပ္ပါ။
လြယ္ကူစြာထုံးလုိ႔ရေသာ က်စ္ဆံၿမီွးေနာက္တြဲ ဆံထုံး

က်န္ေသာ က်စ္ဆံၿမွီးႏွစ္ဖက္ကုိလည္းေနာက္သုိ႔ယူၿပီး က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။
လြယ္ကူစြာထုံးလုိ႔ရေသာ က်စ္ဆံၿမီွးေနာက္တြဲ ဆံထုံး

အေပၚပုိင္းကေနၿပီး ကလစ္ျဖင့္ ခဏထုိးထားပါ။
လြယ္ကူစြာထုံးလုိ႔ရေသာ က်စ္ဆံၿမီွးေနာက္တြဲ ဆံထုံး

လြယ္ကူစြာထုံးလုိ႔ရေသာ က်စ္ဆံၿမီွးေနာက္တြဲ ဆံထုံး

ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း ဆံပင္အားလုံးကုိ ေနာက္သုိ႔စုစည္းလုိက္ပါ။(* စုစည္းၿပီး လွ်င္ကလစ္ျဖဳတ္လုိက္ပါ။)
လြယ္ကူစြာထုံးလုိ႔ရေသာ က်စ္ဆံၿမီွးေနာက္တြဲ ဆံထုံး

အၿမွီးပုိင္းကုိ သားေရကြင္းထပ္ခ်ည္ပါ။
လြယ္ကူစြာထုံးလုိ႔ရေသာ က်စ္ဆံၿမီွးေနာက္တြဲ ဆံထုံး

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကုိအေပၚသို႔လိတ္ၿပီး ေခါက္တင္ပါ။
လြယ္ကူစြာထုံးလုိ႔ရေသာ က်စ္ဆံၿမီွးေနာက္တြဲ ဆံထုံး

ေခါက္တင္ထားေသာ ဆံပင္ကုိကလစ္ထုိးပါ။
လြယ္ကူစြာထုံးလုိ႔ရေသာ က်စ္ဆံၿမီွးေနာက္တြဲ ဆံထုံး
လြယ္ကူစြာထုံးလုိ႔ရေသာ က်စ္ဆံၿမီွးေနာက္တြဲ ဆံထုံး

လြယ္ကူစြာထုံးလုိ႔ရေသာ က်စ္ဆံၿမီွးေနာက္တြဲ ဆံထုံး