အလွဴမဂၤလာဆံထံုး

0

လူတိုင္းျပဳလုပ္လို႔ရေအာင္လည္း ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုကိုလည္း ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားလို႔ ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုိလိမ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွလည္းဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

က်န္ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္တြင္စုစည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

စည္းထားေသာတစ္ဖက္တြင္ကြင္းတံကိုစိုက္ပါ။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကိုကြင္းထဲကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆဲြထုတ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္ပါ။

ထြက္လာေသာအစႏွစ္စကိုပူး၍စည္းပါ။

ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာသုံးေၾကာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ေခ်ာင္းကိုပူး၍စည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္တြင္ပူး၍ခ်ည္ပါ။

က်န္ေသာဆံပင္္အားလံုးကိုသံုးေၾကာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ဖြေပးပါ။

ေအာက္ဆံုးထိက်စ္၍ဖြေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကိုအတြင္းဘက္ကိုေခါက္တင္ပါ။

အဆံုးထိေခါက္တင္ကာကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ေပးပါ။ဗီြဒီယုိကုိၾကည့္ပါ